Allmänna villkor

Hyresvillkor


Skyldigheter som hyresgäst

Detta hus ägs av nykterhetsrörelsen och är medlem i Våra Gårdar. Det är därför ett drog- & alkoholfritt hus. Det innebär att ingen i lokalen får inta eller vara påverkad av droger eller alkoholhaltiga drycker.
All eventuell rökning sker utomhus.

Arrangemang & verksamhet

Hyrestagaren, samt eventuell underarrangör, som avser att bedriva verksamhet i denna lokal, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om demokrati och alla människors lika rätt och värde.

Arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag av föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande eller kränkande påståenden eller uttryck får inte genomföras i dessa lokaler. Detta i enlighet med gällande lagstiftning mot diskriminering.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet samt omgående stänga arrangemanget så snart denne får kännedom om avtalsbrottet. För sådan förseelse kan hyrestagaren stängas av på obestämd tid. Kostnader som uppkommer i samband med stängning eller inställande av arrangemang på denna grund betalas av hyrestagaren.

Betalning & avbokning

Betalningsvillkor gäller enligt bokningsbekräftelse. Vi debiterar påminnelseavgift på 50 kronor vid dröjsmål och förbehåller oss rätten att debitera dröjsmålsränta med Riksbankens referensränta +8 % från fakturans förfallodag.

Avbokning kan ske kostnadsfritt senast 14 dagar innan hyresdagen.
Sker avbokning mellan 6 till 13 dagar innan hyresdagen tar vi ut 25 % av lokalhyran. Sker avbokning efter denna period debiterar vi hela lokalhyran.

Ingen lokal är bokad förrän hyresgästen erhållit en bokningsbekräftelse.


GDPR Hantering av personuppgifter


IOGT-NTO-rörelsens byggnadsförening i Växjö värnar om din personliga integritet och du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Nedan kommer vi förklara hur, när och varför vi använder oss utav era personuppgifter via hemsidan.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du lämnar uppgifter vid ett bokningsönskemål eller andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress,
e-postadress, telefonnummer, fakturaadresser, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter över telefon).

Varför behandlas dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss använder vi dem för att kunna hantera lokalbokningar och administration. Med andra ord kunna hyra ut lokaler och kunna ta betalt.

Lagring och lagringstid

Informationen, om dig som kund, lagras för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi säkerställer att endast hantera informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.